แฟนกีฬาเห็นเหมือนกันไหม!! ผลสำรวจแฟนบอล "ชี้" โค้ชไทย มีจุดแข็งมากกว่า โค้ชต่างชาติ แต่ขาดเทคนิคที่ทันสมัย
KBU Sport Poll มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน ประเด็น เสียงสะท้อนจากแฟนลุกหนังกับโค้ชทีมชาติ  เป็นการสำรวจระหว่างวันที่ 4-6 ม.ค.2560 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่สนใจและติดตามผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 1,241 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 875 คน คิดเป็นร้อยละ 70.51 เพศหญิง 366 คน คิดเป็นร้อยละ 29.49

 

ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อโค้ชทีมชาติไทย

ข้อแรก ในสถานการณปัจจุบันโคทีมชาติไทยควรเป็นชาวไทยหรือต่างชาติ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 59.89 เห็นว่าควรเป็นคนไทย เหตุผลจุดแข็ง คือ สามารถสื่อสารและเข้าถึงนักกีฬาได้ดีกว่าต่างชาติ, นักกีฬาให้ความเคารพและเชื่อถือ แต่จุดอ่อน คือ ขาดเทคนิคและรูปแบบการฝึกสอนที่ทันสมัย,ไม่เป็นตัวของตัวเอง รองลงมาร้อยละ 40.11 ควรเป็นชาวต่างชาติ เหตุผล จุดแข็ง คือ มีเทคนิคและรูปแบบการฝึกที่ทันสมัย, กระตือรือร้นเป็นมืออาชีพ จุดอ่อน คือ ปัญหาการสื่อสารและการเข้าถึงนักกีฬา ไม่เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีพอ และการปรับตัวเข้ากับนักกีฬาและคนรอบข้าง

 

 

ข้อที่สอง  คุณลักษณะของโค้ชที่แฟนฟุตบอลไทยต้องการ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 26.11 ต้องการโค้ชที่มีรูปแบบและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย รองลงมาร้อยละ 21.12 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ร้อยละ 18.66 มีคุณวุฒิระดับโปรไลเซนส์ ร้อยละ 15.25  มีระเบียบวินัยและจิตวิทยาสูง ร้อยละ 11.35 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ร้อยละ 5.11 ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการได้มาซึ่งความสำเร็จ ร้อยละ 1.23 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอื่นๆ ร้อยละ 1.17เรียบเรียงโดย Sathaporn Sportringside.com