คนไทยจำให้ขึ้นใจ ราชกิจจาฯประกาศ มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ

Publish 2018-09-05 14:14:41


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ ระบุความว่า โดยเป็นการสมควรกำหนดรูปแบบป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (3) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดมาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้“ป้ายสัญลักษณ์” หมายความว่า รูปภาพ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดง ติดตั้ง หรือท าให้ปรากฏอยู่บนแผ่นป้าย กล่องผนัง หรือที่อื่นใดในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ สถานี ชานชาลา ป้ายหยุดรถ จุดจอดรถ จุดพักรถ หรือพื้นที่ใดๆ ที่มีการให้บริการขนส่งสาธารณะ ในลักษณะและตำแหน่งที่เห็นได้โดยง่าย และชัดเจนทำด้วยแผ่นโลหะ ไม้ หรือวัสดุอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การห้าม การเตือน ความปลอดภัย การบังคับ หรือการแนะนำการใช้บริการ แก่ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ให้สามารถรับรู้หรือเข้าใจ สัญลักษณ์ห้าม สัญลักษณ์เตือน สัญลักษณ์ความปลอดภัย สัญลักษณ์จำกัดสิทธิ์ สัญลักษณ์ให้สิทธิ์คนพิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ หรือสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการได้

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “ระบบขนส่งสาธารณะ” หมายความว่า ระบบการขนส่งคนโดยสาร เพื่อสินจ้างหรือเพื่อการให้บริการ ทั้งแบบประจำทางและไม่ประจำทาง ด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ ได้แก่ รถขน ส่งมวลชน รถโดยสาร รถยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร และอากาศยานขนส่ง รวมถึงส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ความสะดวกและความปลอดภัย ของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ

 

 

ข้อ3 ป้ายสัญลักษณ์แบ่งเป็น7 กลุ่ม ดังนี้ (1) ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป (Public Facilities) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้การแนะน าผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการให้สามารถไปยังจุดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (ยกเว้นสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม) ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ

(2) ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคม (Transport Facilities) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้การแนะน าผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการให้สามารถไปยังจุดให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการคมนาคม ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ

(3) ป้ายสัญลักษณ์ห้าม (Prohibition) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการกระท าการหรือกิจกรรมบางอย่าง ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ

(4) ป้ายสัญลักษณ์เตือน (Warning) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการให้กระท าการหรือกิจกรรมบางอย่าง ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ ด้วยความระมัดระวัง

(5) ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าหรือกิจกรรมหรือพื้นที่ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ

(6) ป้ายสัญลักษณ์จำกัดสิทธิ์ (Mandatory) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดสิทธิ์ผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการในการกระทำการหรือกิจกรรมบางอย่าง ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ

(7) ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ(Accessible Facilities) ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลหรือให้การแนะนำผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ให้สามารถไปยังจุดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ

 

 

 

 หมวด 1 ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป (Public Facilities)

ข้อ4 ป้ายสัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป(Public Facilities) ซึ่งปรากฏตามตัวอย่างในรูปที่ 1 ท้ายประกาศนี้ มีความหมาย ดังนี้ 

(1) ป้ายสัญลักษณ์  “ห้องสุขา (ทั่วไป)(Toilet (general))” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีห้องสุขาไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการทั่วไป (สท.1)
(2) ป้ายสัญลักษณ์  “ห้องสุขา (ผู้ชาย) (Toilet (men))” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีห้องสุขาไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการเฉพาะเพศชาย (สท.2) 
(3) ป้ายสัญลักษณ์  “ห้องสุขา (ผู้หญิง) (Toilet (women))” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีห้องสุขาไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการเฉพาะเพศหญิง (สท.3) 
(4) ป้ายสัญลักษณ์  “กรุณาแบ่งปันที่นั่ง (Courtesy (Please give up your seat))” หมายความว่า ขอให้บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการแบ่งปันที่นั่งให้แก่เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กเล็ก (สท.4)
(5) ป้ายสัญลักษณ์ “ที่นั่งสำหรับพระภิกษุ หรือนักบวช(Seat for monks or priests)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีที่นั่งส ารองไว้ส าหรับผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการที่เป็นพระภิกษุ สามเณร และนักบวช (สท.5)

 

 

(6) ป้ายสัญลักษณ์ “ลิฟต์(Elevator)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีลิฟต์ไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ (สท.6)
(7) ป้ายสัญลักษณ์ “บันไดเลื่อน(Escalator)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีบันไดเลื่อนไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ (สท.7)
(8) ป้ายสัญลักษณ์ “บันได(Stairs)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีบันไดไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ (สท.8)
(9) ป้ายสัญลักษณ์ “ทางเลื่อน(Moving walking)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีทางเลื่อนไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ (สท.9)
(10) ป้ายสัญลักษณ์ “ทางข้าม(Crosswalk)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีทางข้ามไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ(สท.10)
(11) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องสวดมนต์(Meditation/ Chapel)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีห้องสำหรับทำกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้บริการบุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ (สท.11)
(12) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องแต่งตัวผู้ชาย (Dressing room (men))” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีห้องแต่งตัวไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ เฉพาะเพศชาย (สท.12) 

 

 

(13) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องแต่งตัวผู้หญิง (Dressing room (women))” หมายความว่าบริเวณนั้นได้จัดให้มีห้องแต่งตัวไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ เฉพาะเพศหญิง(สท.13)
(14) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องรับฝากเสื้อ(Cloakroom)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีห้องรับฝากเสื้อไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ (สท.14)
(15) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องอาบน้ำ(Shower)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีห้องอาบน้ำไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ (สท.15)
(16) ป้ายสัญลักษณ์ “ห้องปฐมพยาบาล (First aid)” หมายความว่า บริเวณนั้นได้จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลไว้บริการแก่บุคคล ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ ภายในเขตหรือพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะนั้นๆ (สท.16)

 

 

 

 

 

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ คลิก!

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา


เรียบเรียงโดย : สินีนุช บรรเจิดธนากุล