"สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ" ทรงทำกรรมฐานตาม "ตำราพิชัยสงคราม"

Publish 2018-12-14 17:43:32             เป็นที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงเป็นมหาราชนักรบ ผู้ทรงกอบกู้เอกราชคืนสู่แผ่นดินไทย นอกจากพระองค์จะมีพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้ว พระองค์ยังทรงมีพระราชศรัทธาแก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทุกคนคงทราบแล้วว่า พระองค์ทรงฝึกกรรมฐาน พระแท่นกรรมฐานที่วัดแจ้ง เป็นหลักทางว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสนใจในเรื่องของกรรมฐานอยู่ไม่น้อย

 

 

  

          นับเป็นเรื่องที่เป็นปริศนา คลุมเครือในประวัติศาสตร์เพราะแทบไม่มีใครรู้ว่าท่านทำกรรมฐานแบบไหน จากหลักฐานในพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมีอยู่เพียงไม่กี่บบรทัด เกี่ยวกับการทำกรรมฐานของพระองค์โดยมีใจความว่าพระองค์ทรงเพ่งจิตไปยังกึ่ง กลางหน้าผากโดยเชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดตาทิพย์ จากข้อความเพียงเท่านี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสืบค้นว่าพระเจ้าตากสินทรงทำ กรรมฐานตามแนวไหนอย่างไร

 

 

           การสืบค้นการทำกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นจึงต้องค้นหารากฐานที่มาของการ ทำกรรมฐานในยุคกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในวันนี้ทีมงานของเราได้มาสืบค้นแนวทางการทำกรรมฐานของพระเจ้าตากที่คณะ ๕ วัดราชสิทธาราม โดยวัดแห่งนี้ในปัจจุบันเป็นเพียงที่เดียวที่ยังคงกรรมฐานแบบครั้งกรุงเก่า ได้อย่างครบถ้วนที่สุด

 

 

            พระอาจารย์วีระ ฐานวีโร เจ้าคณะ ๕ วัดราชสิทธารามได้เล่าถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินไว้ว่า พระองค์ทรงมีความสนพระทัยในการศาสนา ทรงรวบรวมพระไตรปิฏกตลอดจนทำนุบำรุงวัดวาอาราม ที่สำคัญคือพระองค์สนใจในการทำกรรมฐาน ทั้งนี้พระองค์เองก็ได้ฝึกกรรมฐานมาแต่ครั้งกรุงเก่า โดยกรรมฐานที่พระองค์ผ่านการร่ำเรียนมาเรียกกันว่า กรรมฐานมัชฌิมาโดยลำดับนั่นเองและเชื่อได้ว่าพระองค์คงมีความชำนาญไม่น้อย เพราะวิชากรรมฐานแบบมัชฌิมานั้นเป็นพื้นฐานของวิชาในพิชัยสงครามด้วย

 

  

            กรรมฐานแบบมัชฌิมา ถือว่าเป็นแนวทางการทำสมาธิที่เก่าแก่ที่สุดที่มีมาแต่สมัยสุโขทัยและแพร่ หลายอย่างยิ่งในยุคกรุงศรีอโยธยา โดยถือแบบเรียนกรรมฐานนี้เป็นหนึ่งเดียวกันหมด

 

 

             ดังนั้นจึงสรุปได้ชัดเจนว่ากรรมฐานที่พระเจ้าตากสินปฏิบัติก็คือกรรมฐานแบบมัชฌิมานี่เอง พระอาจารย์วีระ ฐานวีโร ได้สรุปไว้ว่า พระเจ้าตากสินผ่านการทำกรรมฐานมาจนน่าจะบรรลุธรรมชั้นสูง เชื่อว่าคงบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า พระองค์ไม่ได้วิปลาสดั่งที่ใครต่อใครเข้าใจกันอย่างแน่นอน

 

(พระแท่นกรรมฐานของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่วัดอรุณฯ)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ค Jaruvat chanposri

                           หนังสือ ญาณอริยไขปริศนาพระเจ้าตาก

 

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ