อานิสงส์แห่งบุญ 13 ประการ จากการดูแลพ่อแม่ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

Publish 2019-03-02 16:38:13


 

            การดูแลพ่อแม่ เป็นหน้าที่ที่ลูกที่ดีควรทำอยู่แล้ว ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่สังคมไทยของเราทุกวันนี้หลายครอบครัวละเลย การดูแลผู้มีพระคุณนอกจากจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้ว ยังได้รับอานิสงส์มากมายอีกด้วย

 

 

             ดังคำตรัสของพระพุทธเจ้า  ถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าสองข้างของตน ประคับประคองท่านให้อยู่บนบ่านั้น ป้อนข้าวป้อนน้ำให้ท่าน ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จ แม้บุตรจะมีอายุถึง ๑๐๐ ปี และปรนนิบัติท่านเช่นนั้นตลอดชีวิต ก็ยังนับว่าตอบแทนบุญคุณท่านยังไม่หมด

 

  

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณ มี 13 ประการ ดังนี้

1. ทำให้มีความอดทน

2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

4. ทำให้พ้นทุกข์ได้

 

 

5. ทำให้พ้นภัยได้

6. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

7. ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน

8. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

9. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

 

 

10. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

11. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12. ทำให้มีความสุข

13. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

 

  

            การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คือ การที่ให้พ่อแม่ท่านเข้าวัดทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา การตอบแทนเช่นนี้จึงถือได้ว่าได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้สูงสุด จะส่งผลให้ชีวิตพบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดชีวิต ดังคำที่ว่า การดูแลพ่อแม่ อานิสงส์เท่ากับ ทำบุญกับพระอรหันต์

 

ข้อมูลจาก : www.apichoke.net

                 เพจ สุขกาย สบายใจ

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง