แปลงทรัพย์ให้เป็นบุญ! "ถวายหนังสือธรรมะ" เพียงเล่มเดียว อานิสงส์แรงเท่ากับการสร้างพระ

Publish 2019-03-14 18:03:37


 

            การทำบุญ ทำทานนั้นมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัด ไหว้พระ ร่วมสร้างพระ หรือถวายปัจจัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการทำบุญในรูปแบบของการถวายหนังสือสวดมนต์ และทำหนังสือสวดมนต์แจกตามวัดต่างๆ เป็นอีกทางที่ทำให้เราได้สร้างบุญ และการถวายหนังสือสวดมนต์นี้ มีอานิสงส์เท่ากับสร้างพระหลายหมื่นองค์เลยทีเดียว 

 

  

          สร้างอักขรธรรมหนึ่งตัว มีอานิสงส์เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ ถวายหนังสือธรรมะเพียงเล่มเดียว เท่ากับ ได้สร้างพระพุทธรูปหลายพันหลายหมื่นองค์ ได้บุญกุศลมากกว่าการถวายของกินของใช้ ยิ่งถวายธรรมทานมาก อานิสงส์ก็ยิ่งมหาศาล ทรัพย์เพียงน้อยนิด สามารถแปลงให้เป็นบุญมหาศาลได้ทรัพย์มากหรือน้อย ไม่ใช่สิ่งสำคัญในการแปลงทรัพย์ให้เป็นบุญ ทรัพย์น้อยนิดก็สามารถแปลงได้เป็นบุญมหาศาลได้ หากนำทรัพย์นั้นมาแปลงเป็นทุนถวายสังฆทานประเภทธรรมทาน คือ การถวายหนังสือธรรมะเป็นทาน

 

 

เคล็ดลับการเพิ่มพลังบุญ 

๑. วัตถุท่านต้องเป็นของบริสุทธิ์ คือ วัตถุทานที่ได้มาด้วยความสุจริตและมีประโยชน์ ให้แล้วสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับคือ หนังสือธรรมะ พระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญว่า การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง 

๒. ผู้ถวายต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ คือ มีความเต็มใจพอใจทั้งขณะให้ กำลังให้ แม้ให้แล้วก็มีใจยินดี 

๓. ต้องถวายแก่คนดี มีศีลธรรม คือ ถวายเป็นของส่ีวนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์หรือชุมชน เป็นของสาธารณะ 

การแปลงทรัพย์ให้เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากที่สุด คือ การถวายสังฆทานประเภทธรรมทาน 

 

 

ขั้นตอนการแปลงทรัพย์ให้เป็นบุญมหาศาล 

๑. เตรียมหนังสือที่ต้องการจะถวายให้พร้อม 

๒. แจ้งความประสงค์ที่จะถวายทานให้สงฆ์ทราบ และกำหนดเวลาให้เรียบร้อย 

๓. ครั้นถึงเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ถวายทานพึงปฎิบัติดังนี้ 

- จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา (จุดเทียนด้านซ้ายมือเราก่อน) 
- อาราธนาศีล และรับศีล 
- กล่าวคำถวายสังฆทาน-ธรรมทาน 
- พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา ขณะพระว่าบทยถา... ให้กรวดน้ำ เมื่อพระขึ้นบท สัพพี... ให้เทน้ำจนหมดแล้วประนมมือรับพรไปจนจบ กราบ ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี 

 

คำอาราธนาศีล 

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ฯลฯ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันต ฯลฯ ยาจามะ ฯ 

(คนเดียวเปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง, ยาจามะ เป็น ยาจามิ) 

 

  

คำถวายหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน ตั้ง นะโม ๓ จบ 

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฎิชานาตุ, มะยัง ภันเต เอตานิ ธัมมะปะริยายะปัณณานิ , สะปะริวารานิ พุทธะสาสะนิกานัง ปาวะจะนัสสะ อุคคะหะณัตถายะ, สังฆัสสะ นิยนาเทมะ , สาธุ โน ภันเต , อะหัง พุทธะสาสะนิกานัง, ปาวะจะนัสสะ อุคคะหะ ณัตถายะ ธัมมะปะริยาปัณณานัง , ทานัสสะ อานิสังโส , อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง , หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ 

 
คำแปล 

ข้า แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายหนังสือธรรมะ พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ แก่พระสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานิสงส์แห่งการถวายหนังสือธรรมะ เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ของข้าเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดา บิดา เป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ 

 
คำกรวดน้ำสั้น 

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ 
ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด ฯ 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพุทธฤทธิ์พิชิตมาร

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ