เมตตาธรรมค้ำจุนโลก! "วัดพระบาทน้ำพุ" สู่ที่พึ่งพิงของผู้ป่วย "หลวงพ่ออลงกต" ใช้เมตตาเยียวยาคนไข้

Publish 2019-03-16 11:05:09


 

          ในประเทศไทยมีสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีชื่อเสียงที่หนึ่งนั่นก็คือ "วัดพระบาทน้ำพุ" จ.ลพบุรีนั่นเอง วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์

 

  

          วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์

 

          วัดพระบาทน้ำพุมีสิ่งสำคัญในวัดได้แก่ รอยพระพุทธบาทถูกครอบอยู่ภายใต้มณฑปโดยอยู่ห่างจากอาคารสำนักงานมูลนิธิธรรมรักษ์ประมาณ 150 เมตร โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ที่ฟักฟื้นและรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในอุโบสถมีพระประธานขนาดพระเพลากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมด้วยพระอัครสาวก นอกจากนี้ในถ้ำบนเขาที่อยู่ในวัดภายในมีหลวงพ่อดำ ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา และพระโพธิสัตว์ 9 องค์ส่วนบนยอดภูเขาพระอุทัย อโนโม สร้างหลวงพ่อขาวขึ้นเมื่อพ.ศ. 2523

 

 

        วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

 

 

  

           สำหรับ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ให้การอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี-เอดส์ หลายราย ปัจจุบันทางวัดยังคงรับผู้ป่วยมาดูแลอยู่เนืองๆ  

 

 

            พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2496 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บิดาของท่านเป็นข้าราชการกรมทางหลวง ส่วนมารดาได้จากไปเมื่อท่านมีอายุเพียง 3 ขวบ จากนั้นท่านได้รับการดูแลจากคุณย่า โดยใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยเคร่งครัด ร่วมกับพี่น้องอีก 5 คน เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนโพธารามคุณารักษ์วิทยาคาร มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเมื่อเข้าสู่วัย 25 ปี และเดินทางมาฝึกสมาธิที่ถ้ำเขาเขียวในเขตวัดพระบาทน้ำพุรูปเดียวเป็นระยะเวลาประมาณ 6-7 ปี กระทั่งพระผู้ใหญ่ขอให้ลงมาดูแลวัด และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส

 

             เมื่อพ.ศ.2534 เริ่มมีผู้ได้รับโรคเอชไอวีกันมากขึ้น ท่านจึงรับมาดูแล ทั้งป้อนอาหาร ซักเสื้อผ้า เช็ดตัวผู้ป่วย และให้กำลังใจเรื่อยมา ท่ามกลางกระแสการคัดค้านในเบื้องต้น มีการร้องเรียนให้ย้ายโครงการไปที่อื่น บ้างก็ประท้วงด้วยการไม่ใส่บาตร แต่ต่อมาท่านได้พยายามชี้แจงให้ผู้คนเข้าใจ จนเริ่มมีอาสาสมัครคอยให้การช่วยเหลือในหลายๆด้าน

 

 

จากการเสียสละอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยของท่าน จึงได้ส่งผลให้ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งดังต่อไปนี้

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

รางวัลพระราชทาน

รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน
รางวัลแสงเทียนส่องใจ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระราชทาน
รางวัลน้ำใจงาม ประจำปี 2547 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชทาน

 


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระบาทน้ำพุ

https://th.wikipedia.org/wiki/พระราชวิสุทธิประชานาถ_(อลงกต_ติกฺขปญฺโญ)

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ