สิทธิ์ทั้ง 5 ข้อที่คุณจะต้องเสีย ถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้ง 2562

Publish 2019-03-22 19:08:27


      เรียกได้ว่าการเลือกตั้งที่ประชาชนอย่างเราเรียกร้องกันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เมื่อเรามีโอกาสมีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกตั้งเราก็ควรเลือกคนที่เราไว้วางใจ ต่อให้เขาจะชนะหรือไม่แต่ถือว่าเราได้ใช้สิทธิออกเสียงไปแล้ว แต่ถ้าหากพอถึงวันนั้นแล้วคุณกลับ ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งไม่ได้ คุณจะต้องเสียสิทธิ์ถึง 5 ข้อเลยทีเดียว วันนี้เราจึงนำ  สิทธิ์ทั้ง 5 ข้อที่คุณจะต้องเสีย ถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้ง 2562 ในครั้งนี้มาฝากกันค่ะ

  หากเราไม่สามารถไปใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ เราจะเสียสิทธิที่ควรจะได้รับทางการเมืองดังต่อไปนี้ 

1.สิทธิด้าการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ส.ส. สมาชิกสภา ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหราท้องถิ่น  แน่นอนหละค่ะเพราะตอนเลือกเราไม่ได้ไปใช้สิทธิแล้วเราจะใช้สิทธิคักค้านได้อย่างไร

2.สิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

 

 

3.สิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ส.ส. สมาชิกสภา ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหราท้องถิ่น 

4.สิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรับสภาฝ่ายการเมือง 

5.สิทธิที่จะดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหาร ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร ประธานที่ปรึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้อง

 


 ข้อควรปฏิบัติหากมีเหตุผลที่ไม่ว่างมาเลือกตั้ง
 - หากคุณไม่ว่างหรือไม่สามารถมาใช้สิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้จริงๆโดยมีเหตุพอที่สมควร และจำเป็น ต้องแจ้งเหตุนี้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง

 

 

เหตุที่ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ระบุไว้ตามนี้

1.เจ็บป่วยพิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
2.มีธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ทำให้ต้องเดินทางไปในพื้นที่อื่นที่ไกลออกไป
3.อาศัยอยู่ไกลจากจุดจักตั้งการลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ เกินกว่า 100 กิโลเมตร
4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5.มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่จำเป็นนอกเหลือจากที่กำหนดไว้

 

 

 ในกรณีที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ ควรแจ้งก่อนหรือหลัง การเลือตั้ง 7 วัน โดนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
 1.กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส.28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
 2.แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
 3.ยื่นต่อนาายทะเบียน และนายอำเภอท้องถิ่นที่มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านได้ทั้งหมด 3 วิธี ยื่นด้วนตัวเอง มอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือส่งทางไปรษณีญ์ลงทะเบียน

  เป็ยอย่างไรกันบ้างหละคะ นี่คือ สิทธิ์ทั้ง 5 ข้อที่คุณจะต้องเสีย ถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้ง 2562 เป็นไปได้ถ้าไม่มีเหตุผลที่จำเป็นหรือเร่งด่วนจริงๆก็ควรที่จะไปใช้สิทธิใช้เสียงของเราเพื่อเลือกคนที่เราไว้ใจเข้าสภาเพื่อพัฒนาประเทศไปข้างหน้ากันนะคะ แต่ถ้าใครมีเหตุผลจำเป็นจริงๆก้อย่าลืมทำตามข้อกำหนดที่บอกไว้นะคะ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : tonkit360


เรียบเรียงโดย : ปาริชาติ พ่วงสกุล