นักศึกษากัมพูชา

สมเด็จพระเทพฯ ทรงชื่นชม นักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานฯ ได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขาภาษาไทย

2019-03-23 23:21:48

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงชื่นชม นักศึกษากัมพูชาผู้ได้รับทุนพระราชทานมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มาเฝ้าส่งเสด็จฯภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ เมื่อทรงทราบจากคำกราบบังคมทูลของท่านอธิการบดีว่า นายเอิว เลียงกึม สอบได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ ในสาขาวิชาภาษาไทย